Қ��   ���  
 
  ���������
 
 

�� � 2010

�� �������
������ ����������


�������
��� � ���
�������
���������� ���
����� � ������
��� ���������
��������
�����

�����
�����

 
 
  ���-������
 
 
�������
��������
������� �����
������ � ���-����
 
 
  �����
 
 


 
 
  ��� �����
 
 

������ �� ����� �� ���������� � ����� ������?

��, ������ ���� � ��� �������!
��, ������ ���� � ��� ��������� ��� ���������.
���, ����� ������� �� ������ � ��� �������!
���, ����� ������� �� ������ � ��� ��������� ���� ����� ������.

 


������� // ����� ����������. ������� � ��������� 4:2  
�� ������ ���������� ����� ���������� ����������� ���������� ������� � ���������� ���������.
 

������� // ����� ����������: ��������� - ��������-������� 4:3 (�)  
����-�����������, ����� ���������� �� ������ � ������ ����� ������� ������.

��������� - ��������-������� - 4:3 (1:1;1:0;1:2;0:0;1:0)
 

������� // ����� ����������: ������������ ������������� �������  

�� ����� � ����� ������� "�������-�������" (����-�����������) - "��������" (���������). ������ ������������� ���� - "��������" (������) - "������" (������).

�����-������ ���
 

������� // ����� ����������. ������� � ������� 6:1  
� ��������� ���� ��������� ������ ����� ���������� ����� ���������� ��������� � ������������ �������� �������� ������ ���������� ��������� ����������.
 

������� // ����� ����������. ������ � ��������� 6:5  
� ����� �� �������� ��� ������, � ����������� ����������� ������ � �������������� ���������.
 

������� // ����� ����������. ��������� � ��������-������� 3:2 �  
� ��������� ������� ������ � ������� ������� ���������� ��������� � ����-������������� ��������-�������.
 

������� // ����� ����������. ��������� � ������� 5:3  
��������� ����������� ������� ����� ����������� ����������� � ������������ �������� �� ����� ����������.
 

��������� ���� // ��������� - �Қ������-�������  
-
 

������� // ����� ���������� � 2 ���  

��������� ��� �� ������ �� ������� �� �������������� �������, �� � �������� �����. ����� � ���������� ������� ��������� ��������, � �������� ������ �������, � ��������� ������ ������ ��������-�������, �������, ���� ������� ��������� ��������� ���� ��������� � ���������� ������. �� ��� ���� �������� �� �������.
 

������� // ��� ������� ����� �������� ����� ����� � �����, - �. ������  

����������� �������� ������������� ��������� ������ � ������ ��� ������ I ���� ��������� ����� ������
 

��� � ��� // ������� ������� - �������� ��������� ���������� - �. �������  
������� ������ ������������ ������� ���������� ���������� ����������� ���������� ��������� ������� ��������� ������������ ����� ��� � �������� � �����.
 

������� // ������ ������ ���������� �� ��������� �������� ������� ������� ���������� �� ������ � ������  
������� � ������ � ����� ������������� ��������� ������ ������ ��������� ��������� ��� ����������������� ���������� ��� ������ ������. �������� ��� ������� ������ ����������� ����� ������������ ������� �� ������ � ������ ��������������������.
 

��� � ��� // ����� ���������� ������� ����������  
���-�������� ����-�������������� ��������-������� ����� ���������� �������� ������ ����������� ����������.
 

��� � ��� // ����������� ������� � ����������  
������ ������� �������, �������� ������������ ������� ������� ����� ����������� ��������� ������� � ���������� �� ������. ������ ������ ���������� ���������� ������ �������� ���������� ������ � ������� � ��� ����� �������� ����������.
 

--- // �����!  
!���� ������ ���� ������� ������ � ������� ��������� ������������� �������������� ������ � ������ �� ��������� � ���������. ����� ������ � ���� ������� �� ����� ������. ������ � ���� ������� ��������� ������� �������������, ������� ������, ��� �������������� ��� �� �������� � ������

 

������� » �� � 2010 // ����� ����� ��������-��������� 5-2  
��� �� ��������� ���� �������
 

������� » �� � 2010 // ��������� � ������� �������� ������� �������� �����  
������� ������� ������ ���� ��������� � ������� ������� ���������� ������� ������� �������� ������� �������� ����� ������� ���� ���������� ����� ���������� ���� ����� ������� � �����������. ���� ����������� �� ������ 4:1 � ������ ���������� �������.
 

������� » �� � 2010 // ������ ����� �� ������ ���� ��  
������� ������ �������� �������� ������� ���������� �� ������ ���� ���������������� ����� ���������� ����, ����������� � ��������. ����� ����� ������ ���������� ��������� ������ ���������� ���� ����� � ��������� ������ �������.
 

������� » �� � 2010 // �������� ���������  
�� ������� ������� ������ �������� ���� ������ ���� �� ���������� ���� � ��������. ������� ���������� ��������� ������ ����� ������������ ������� ����������, ����������� � ����� ������ ������ ����.
 

������� » �� � 2010 // ������ ����������: � ������� �������, � � ��� � �������!  
������� ������� ������� ������ �������� ���� ������ ���� �� ������� � ������ ������� ����������. ����� ���� ������� �������� ����������� ����������, ����� ������� ���������� ������� ������ ������ ���������� ��� �������� ��������������� ����������� ������ ����� ��������� � ������� �����������.
 

��������� ����� << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ��������� ��������
  
 
  �������������
 
 

����� :
������ :
 
����������� �� ����� | ��������� ������?


 
 
  ��������� ����
 
 

��������� ����:
 
��������� - �Қ������-�������

 
28 �������
 

���������� ����:
 
�������� - ������

 

2

 

4

26 �������
 
 
 
  ��������� ��������
 
 

«    ������ 2010    »
��������������
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
  
�� ������� | ������ ������� | ����� | ������� | ��� � ��� | ������� | ���������� ��� | ����� � ������ | ����� | �������� | ������
Copyright © 2009 �� ��������